Navigation

Radojka Jevtić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 821.11(73).9-31 Pirsi M.

Original scientific article

The Society of Equals in the Woman on the Edge of Time by Marge Piercy

Encouraged by the ideas of second-wave feminism, Piercy writes Woman on the Edge of Time, in which she attempts to apply the theoretical findings of her predecessors and contemporary authors. Her work echoes the theories of Simone de Beauvoir and Shulamith Firestone, which she applies in order to create Mattapoisett, a utopia in which the entire society tries to achieve progress together. In this paper, we will analyze the way Piercy twists certain categories of today – class, gender and race – and renders them meaningless so as to create her utopia. In the first part, we will pay attention to Connie’s present, to her position as a Mexican-American woman from the lower class, that is, her position as a person on the margins of society. We will also analyze the representations of motherhood in her circumstances. In the second part, we will focus on the ways Piercy creates a more just society which is reflected in gender-neutral language and gender-neutral people, a society in which there is no hierarchy which fetters Connie in her present. We will also pay special attention to the concept of abolishing the biological family, which is presented as a significant basis of such a society. By abolishing the traditional categories of the present, Piercy demonstrates the possibility of not a better future, but a future of equality that invites the reader to re-examine set values and create new ones.

Keywords:

utopia, gender, motherhood, biological family

Радојка Јевтић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 821.11(73).9-31 Пирси М.

Оригинални научни чланак

Друштво једнаких у роману Жена на ивици времена Марџ Пирси[1]

Подстакнута идејама другог таласа феминизма, Марџ Пирси пише Жену на ивици времена, у којој на практичан начин покушава да примени теоријске поставке својих претходница и савременица. У њеном делу могу се наћи одјеци теорија Симон де Бовоар и Шуламит Фајерстоун, уз помоћ којих ствара Матапоисет, утопију у којој се цело друштво труди да напредује заједно. У овом раду ћемо се бавити анализом начина на који Пирси изврће и обесмишљава неке константне категорије данашњице као што су класа, род и раса да би створила своју утопију. У првом делу ћемо обратити пажњу на Конину садашњост, на њен положај као Мексиканке из нижег слоја друштва у Америци, то јест, као особе на маргини друштва. Анализираћемо и представе мајчинства у таквим околностима. У другом делу ћемо се фокусирати на начине на које Пирси ствара праведније друштво које се огледа кроз родно неутралан језик и родно неутралне људе, друштво у коме нема хијерархије која Кони спутава у њеној реалности. Посебну пажњу обратићемо и на концепт укидања биолошке породице, што је значајна основа таквог друштва. Укидајући традиционалне категорије садашњости, Пирси нам показује не бољу будућност, већ будућност једнакости која позива читаоца да преиспитује дате вредности и да ствара нове.

Кључне речи:

утопија, род, биолошка породица, мајчинство

Back to the top of the page