Navigation

Zorana Simić
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

UDC: 821.163.41.09-92 Димитријевић Ј.
050.9ВАРДАР

Original scientific article

Jelena Dimitrijević, the Circle of Serbian Sisters and the Almanac Vardar (1906–1914; 1921–1941)

This essay is a brief presentation of the cooperation of Jelena Dimitrijević (1862-1945), a recognized and influential Serbian writer, with the elite charitable organization The Circle of Serbian Sisters in the first half of the 20th century. The focus of the paper is the official periodical of this women’s association, the almanac Vardar, which was published in two stages (1906-1914 and 1921-1941). The essay offers a detailed list and analysis of the literary articles of Jelena Dimitrijević in Vardar, which, as it turns out, can be described as a feminophilic, only partially as a women’s magazine and not at all as a feminist one. The aim of the research, on the one hand, is a further consideration of the editorial policy of this almanac and the ideology of The Circle of Serbian Sisters on the whole. On the other hand, it also offers some new insights regarding the work of Jelena Dimitrijević.

Keywords:

Jelena Dimitrijević, The Circle of Serbian Sisters, Vardar, feminophilic periodicals, women’s authorship

Зорана Симић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

УДК: 821.163.41.09-92 Димитријевић Ј.
050.9ВАРДАР

Оригинални научни чланак

Јелена Димитријевић, Коло српских сестара и календар Вардар (1906–1914; 1921–1941)[1]

Текст представља сажет приказ сарадње признате и утицајне српске књижевнице Јелене Димитријевић (1862–1945) са елитном хуманитарном организацијом Коло српских сестара током прве половине XX века. У његовом фокусу је званично гласило овог женског удружења, календар Вардар, који је објављиван у две етапе (1906–1914. и 1921–1941. године). Текст нуди детаљан попис и анализу књижевних прилога Јелене Димитријевић у Вардару, који се, како се испоставља, може окарактерисати као феминофилан, тек донекле и као женски, али не и као феминистички часопис. Истраживање се врши како у циљу додатног осветљавања уређивачке политике овог листа и идеологије КСС у целини тако и ради стицања нових увида у стваралаштво Јелене Димитријевић.

Кључне речи:

Јелена Димитријевић, Коло српских сестара, Вардар, феминофилна штампа, женско ауторство

Back to the top of the page