Navigation

Jelena LALATOVIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.8
UDC: 821.163.41.09-31 Слапшак С.
050PROFEMINA

Original scientific article

Women’s activism and women’s writing – survival strategies in the novel Ravnoteža [Balance] and journal ProFemina of the author and editor Svetlana Slapšak

This paper will carry out a comparative analysis of the textual politics in the novel Ravnoteža [Balance] and the anthropological essays of Svetlana Slapšak, which the author published as independent publications or as the editorial in the feminist and anti-war journal from the nineties – ProFemina. The aim of this analysis is to examine how opposed ideological paradigms – the feminist and the nationalist one – are reflected in the field of literary production. That is, paper wishes to show how the poetics of the novel, published more than two decades after ProFemina was started as one of the newsletters of the feminist and peaceful counterpublic, corresponds with Slapšak’s editorial politics. That editorial politics rested on the belief that activism, theory and literary texts are connected by discursive strategies which affirm or negate the socio-political context. Therefore, to understand key places in the novel Ravnoteža, it was necessary to take feminist ideas presented in ProFemina into consideration; ideas which were an indispensable part of the resistance strategy against the repressive and nationalist regime of the 90s.

Keywords:

textual politics, ProFemina, feminist counterpublic, women’s writing

 

Јелена Лалатовић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.8
УДК: 821.163.41.09-31 Слапшак С.
050PROFEMINA

Оригинални научни чланак

Женски активизам и женско стваралаштво – стратегије преживљавања у роману Равнотежа Светлане Слапшак и часопису ProFeminа

Овај рад бави се анализом текстуалне политике романа Равнотежа и антрополошких есеја Светлане Слапшак, које је ауторка објављивала или као самосталне публикације или у оквиру уредничке рубрике у феминистичком и антиратном часопису из деведесетих година прошлог века − ProFemina. У анализи се испитује однос две супротстављене идеолошке парадигме – феминистичке и националистичке, у пољу књижевне продукције. Поставља се следеће питање: на који начин поетика романа објављеног више од две деценије након покретања ProFemine, као једног од гласила феминистичке и мировне контрајавности, кореспондира са њеном уредничком политиком? Та уредничка политика почивала је на уверењу да активизам, теорију и књижевне текстове повезују дискурзивне стратегије којима се афирмише или негира дати друштвено-политички контекст. Стога је за разумевање кључних места у роману Равнотежа неопходно узети у обзир и феминистичке идеје изнете у ProFemini, које су биле део стратегије отпора репресивном и националистичком режиму из деведесетих година двадесетог века.

Кључне речи:

текстуална политика, ProFemina, феминистичка контрајавност, женска књижевност, Равнотежа

 

Back to the top of the page