Navigation

Marija BULATOVIĆ
Višnja KRSTIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.6
UDC: 821.163.41.09-31 Димитријевић Ј.
06.05:82(497.11)"1912/1913"

Original scientific article

Jelena Dimitrijević’s novel Nove in the Context of Literary Awards

In the attempt to point to the literary and historical significance of Jelena Dimitrijević’s novel Nove, this paper investigates the inconsistencies surrounding the prize allegedly awarded for this novel, which is a piece of information that has been reappearing in academic discussions for more than a century. Upon examining the texts that mention the Matica srpska Prize, the essay rejects this possibility, quoting the relevant minutes of this institution. The essay proceeds to examine a much more frequent and, in all likelihood, older piece of information – that the prize was awarded by Srpska književna zadruga [Serbian Literary Cooperative], which published the novel. The results of this study largely confirm the authors’ hypothesis that the publication itself was later incorrectly interpreted as a separate prize. The key evidence supporting the hypothesis is to be found in Istorija Srpske književne zadruge [The History of the Serbian Literary Cooperative], which states that four manuscripts arrived in response to their call for submissions, specifying that the accepted manuscript – Jelena Dimitrijević’s Nove – was printed as any other work, not as the winner of the literary competition.

Keywords:

Jelena Dimitrijević, novel Nove, literary prize, Srpska književna zadruga [Serbian Literary Cooperative], Matica srpska

 

Марија Булатовић
Вишња Крстић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.6
УДК: 821.163.41.09-31 Димитријевић Ј.
06.05:82(497.11)"1912/1913"

Оригинални научни чланак

Роман Нове Јелене Ј. Димитријевић у контексту књижевних награда[1]

У жељи да укаже на књижевно-историјски значај романа Нове Јелене Димитријевић, овај рад истражује недоследности у вези са наводним награђивањем овог романа, које се у литератури појављују већ више од једног века. Преиспитујући текстове где се говори о награди Матице српске, ауторке одбацују ту могућност позивајући се на релевантне записнике ове институције. У наставку се разматра знатно учесталији и, по свему судећи, старији податак да је награду доделила Српска књижевна задруга, која је роман и штампала. Резултати у великој мери потврђују хипотезу да је само објављивање романа у Cрпској књижевној задрузи награда о којој се касније почело писати као о независном признању. Кључни доказ ауторке проналазе у Историји Српске књижевне задруге, где се наводи да су на расписан конкурс приспела четири рукописа, а да је прихваћени роман Нове Јелене Димитријевић „штампан као и свако друго дело, а не као победник на конкурсу”.

Кључне речи:

Јелена Димитријевић, роман Нове, књижевна награда, Cрпска књижевна задруга, Матица српска

 

Back to the top of the page