Navigation

Jasmina MILANOVIĆ
Institute for Contemporary History
Belgrade

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.5
UDC: 061.23-055.2(497.11)"186/192"
364.4:929 Димитријевић Ј.
316.662-055.2(497.1)"186/192"

Original scientific article

Jelena Dimitrijević and women’s societies

Jelena Dimitrijević is better known for her literary work than for her social, patriotic and humanitarian achievements. She was a member of three women’s societies in which she actively worked. Until now, that part of Jelena Dimitrijević’s life was not fully discovered and represented a real challenge for research. Eventually, it has been revealed that she became a regular member of the Women’s Society branch in Niš for the first time in 1881 and then, after a short break, joined again in 1893, only to become an executive member in late 1894. Beginning from 1898, she became a regular member of the Belgrade Women’s Society and member of Literary Committee of the magazine Domaćica [Homemaker]. Her friendship with Ljubica Luković, also member of the Women’s Society, which began in Niš, continued in Belgrade as well. Until now, it was unknown that in 1903, Jelena became a member of the Society Knjeginja Ljubica, as shown in latest discovered data. Her work within Kolo srpskih sestara [Circle of Serbian Sisters] is slightly better known, especially her work in the magazine Vardar. During this period, she met Delfa Ivanić, the founder of Kolo srpskih sestara and so began their long-lasting friendship and collaboration in the National Women’s Alliance. Information has been found that Jelena was awarded with her first medal in 1896. She received her second medal in 1911 and the third in 1928 during the celebration of her jubilee. All of this shows that, apart from her literary work, Jelena Dimitrijević was also deeply committed to protecting the weak, children and women, as well as supporting the fight for national liberation of the Serbian people on the territory of the Ottoman Empire and Habsburg Monarchy.

Keywords:

Jelena Dimitrijević, Women’s Society, Committee of Women “Knjeginja Ljubica”, Ljubica Luković, Kolo srpskih sestara, Delfa Ivanić, writer/author

 

Full text in Serbian only

Јасмина Милановић
Институт за савремену историју
Београд

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.5
УДК: 061.23-055.2(497.11)"186/192"
364.4:929 Димитријевић Ј.
316.662-055.2(497.1)"186/192"

Оригинални научни чланак

Јелена Димитријевић и женска друштва

Јелена Димитријевић је више позната по својој књижевној делатности него по свом друштвеном, патриотском и хуманитарном раду. Била је чланица три женска друштва у којима је активно радила. Тај део живота Јеленe Димитријевић до сада није био довољно познат и представљао је прави изазов за истраживање. Показало се, на крају, да је редовна чланица Нишке подружине Женског друштва први пут постала 1881, а од 1898. била је и члан Литерарног одбора часописа Домаћица. До сада није било познато да је Јелена 1903. године била и чланица друштва Одбора госпођа „Књaгиња Љубица“ о чему су пронађени подаци. Нешто је боље позната њена делатност у оквиру Кола српских сестара, а нарочито њена сарадња у календару Вардар. У овом периоду упознала је и започела дугогодишње пријатељство са Делфом Иванић, са којом ће сарађивати и у Народном женском савезу. Све ово указује и на то да је Јелена Димитријевић била посвећена, осим књижевном стваралаштву, заштити слабијих, пре свих жена, деце, али је подржавала и борбу за национално ослобођење српског народа на територији Османског царства и Хабзбуршке монархије.

Кључне речи:

Јелена Димитријевић, Женско друштво, Одбор госпођа „Књагиња Љубица“, Љубица Луковић, Коло српских сестара, Делфа Иванић, књижевница

 

Back to the top of the page