Navigation

Gordana ĐOKOVIĆ
Dragana GRUJIĆ
Marina MILOŠEVIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.12
UDC: 016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1899/1903"
014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1899/1903"

Professional paper

Bibliography of the magazine Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja: part IV (1899–1903)

This bibliography represents the fourth sequel of the bibliography of magazines Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja [Women’s World: The Newsletter of Charity Cooperatives of Serbian Women]. It encompasses the five years in which the magazine was published, from 1899 to 1903 and contains 973 bibliographic units described with de visu language using the script of the publication. As in the previous bibliographies, the units are placed in alphabetical order, according to the author’s surname or the title of the article – when the texts were not signed or when initials were used. Since all units have been entered into the joint database, the COBISS.ID number was provided together with the categorization of the article. In accordance with informative requests, registers that separate the title, the author and the topic have been included.

Keywords:

bibliography, women’s magazine Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja (1899-1903) [Women’s World: The Newsletter of Charity Cooperatives of Serbian Women]

 

Гордана Ђоковић
Драгана Грујић
Марина Милошевић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.12
УДК: 016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1899/1903"
014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1899/1903"

Стручни рад

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња: IV део (1899–1903)

Библиографија представља четврти наставак библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. Обухвата пет година излажења часописа, од 1899. до 1903. године, и садржи 973 библиографске јединице, описане de visu језиком и писмом публикације. Као и у претходним библиографијама, јединице су азбучно распоређене према презимену аутора, односно наслову чланка – када је реч о текстовима који нису потписани или су потписани иницијалима. Како су све јединице унете у узајамну базу података, уз категоризацију чланка, дат је COBISS. ID број – број записа у библиографској бази. У складу са информативним захтевима заступљени су регистри који из библиографског описа издвајају наслов, аутора и предмет.

Кључне речи:

библиографија, часопис Женски свет (1899-1903)

 

Back to the top of the page