Navigation

Tatjana JOVANOVIĆ
Faculty of Philology and Arts
University of Kragujevac
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.12
UDC: 821.163.41.09-32 Благојевић Б.

Original scientific article

Metamorphosis as a Constitutive Principle of Female Identities in the Works of Boba Blagojević

This paper analyzes the construction of the female identity as the Other in the collection of stories Sve zveri što su sa tobom (1975). It is focused on the phenomena of transformation, borders and the abject as a constitutive principle in the construction of female characters, as well as on the ontology of absence, tardiness and the permanent inability of representing the female being through the language of the Father. The theoretical platform is provided by the theories of hysteria, melancholy and language by Jacques Lacan and post-Lacanian feminist theorists (Julia Kristeva, Luce Irigaray). The notions of the corporal, the body and bodily transformations are interpreted from the viewpoint of Judith Butler’s and Elizabeth Grosz’s feminist theories of the body.

Keywords:

border, abjection, animal, melancholy, metamorphosis

Full text in Serbian only

Татјана Јовановић
Филолошко-уметнички факултет
Универзитет у Крагујевцу
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.12
УДК: 821.163.41.09-32 Благојевић Б.

Оригинални научни чланак

Метаморфоза као конститутивно начело женских идентитета у прози Бобе Благојевић

У раду се тумачи конституисање женског идентитета као Другог у збирци прича Све звери што су с тобом Бобе Благојевић. У фокусу су феномени преображаја, границе и зазорног као конститутивних начела у градњи женских ликова, како на плану карактеризације, тако и на плану језика. Истражује се утопијско-еманципаторски потенцијал метаморфоза: постајање животињом раслојава антропоцентризам филозофског мишљења и постаје општељудски феномен, који неутрализује и хуманизује полну специфичност. Истовремено, испитује се субверзиви потенцијал метаморфоза по Закон Оца, будући да постајања животињом подривају принципе репрезентације и симболизације. Теоријска платформа рада јесу ставови о граници, меланхолији, зазорном, језику Жака Лакана и Јулије Кристеве, појам телесности, тела, трауме и преображаја тумаче са аспекта феминистичких теорија о телу Џудит Батлер и Елизабет Грос, појам жеље и номадског идентитета посматра се у оквиру теоријског тумачења Рози Брајдоти, Жилa Делезa и Феликсa Гатари.

Кључне речи:

граница, зазорно, животиња, меланхолија, метаморфоза

Back to the top of the page