Navigation

Vera Kopicl
High School “Svetozar Miletić“
Novi Sad
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.5
UDC: 821.163.41.09-2 Марковић М.
 

Original scientific article

Metalanguage of a Dislocated Genre: Milena Marković's Postdramatic Text Summary

Contemporary Serbian drama is marked by female authors’ sensibility, which is demonstrated not only by the presence of women writers such as Biljana Srbljanović, Milena Marković, Maja Pelević, Milena Bogavac etc., but also by the change in discourse and form of dramatic text. These changes are most visible in Milena Marković’s plays: fragmentariness, lyricism, performance exhibitionism, and cabaret-like scenes of historical drama. Feminist theory, criticism and philosophy, especially the utopian idealism and the radical language of cyber feminists (Donna Haraway), as well as the post-feminists’ self-questioning (Judith Butler), are used as a platform for interpreting Milena Marković’s texts.

Keywords:

dramatic text, genre decoding, meta-text, post-feminism, performance

Full text in Serbian only

Вера Копицл
СШ „Светозар Милетић“
Нови Сад
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.5
УДК: 821.163.41.09-2 Марковић М.

Оригинални научни чланак

Метајезик ишчашеног жанра: постдрамски текст Милене Марковић

Савремена српска драма обележена је у великој мери женским ауторским сензибилитетом, што не показује само присутност имена као што су Биљана Србљановић, Милена Марковић, Маја Пелевић, Милена Богавац итд., него и сама промена дискурса и форме драмског текста. Ове промене највидљивије су управо у драмама Милене Марковић: од фрагментарности до лиризма, од егзибиционизма перформанаса у телу класичног драмског патоса до кабареа историјске драме. Феминистичка теорија, критика и филозофија, а нарочито утопијски идеализам и радикални језик сајберфеминисткиња (Дона Харавеј), као и храброст преиспитивања граница сопствених теоријских постулата постфеминисткиња (Џудит Батлер), у овом тексту су платформа дијалога с текстовима Милене Марковић.

Кључне речи:

драмски текст, декодирање жанра, постфеминизам, метатекстуалност, перформатив

Back to the top of the page