Navigation

Anja PRENTIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.3
UDC: 821.163.41.09-14:398

Original scientific article

Cultural Models of Male-Female Interactions in Folk Love Poetry

The aim of the paper is to define cultural models of male-female interactions and the ideal male and female behaviours in folk lyric poetry. Taking a sociolinguistic perspective, the paper offers a possible interpretation of folk literature as well as the implications for future research in that direction. Anthology of Folk Lyric Poems, published by Matica srpska in 1969, serves as primary literature. As an already edited selection of motifs that have characterised folk art since the 15th century, the Anthology is considerad to be thier representative sample. The theorethical frame is provided by the theory of cultural models and its directive force on shaping the society. In the concluding remarks, the paper presents two causal lines or, more preciely, two models of male-female interactions in folk love poetry.

Keywords:

folk lyric poems, love poetry, male-female interactions, cultural models, ideal behaviour

Full text in Serbian only

Ања Прентић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.3
УДК:821.163.41.09-14:398

Оригинални научни чланак

Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији

Циљ истраживања је да одреди културне моделе мушко-женских интеракција и идеале мушког и женског понашања у народној лирској љубавној поезији. Кроз социолингвистичку перспективу, рад нуди једну од могућих интерпретација народног стваралаштва и импликације за даља истраживања у истом смеру. Као примарна литература за ову анализу изабрана је Антологија народних лирских песама у издању Матице српске из 1969. која ће као већ уређен избор послужити за релевантан узорак мотива карактеристичних за народну уметност још од периода 15. века. Теоријски оквир се ослања на теорију о културним моделима и њиховој директивној снази у формирању друштва. У закључку, повезивањем мотива из песама представљене су две узрочно-последичне линије, односно два модела мушко-женских интеракција.

Кључне речи:

народне лирске песме, љубавна поезија, мушко-женске интеракције, културни модели, идеално понашање

Back to the top of the page