Navigation

Vladimir ĐURIĆ
Faculty of Philosophy
University of Niš
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.11
UDC: 821.163.41.09-3 Јанковић М.
82.0-94

Original scientific article

Autobiographical Aspects of Milica Janković’s Fiction

This paper analyses Milica Janković’s fiction in the light of postmodern theoretical considerations of autobiography or any other kind of écriture de soi. It refers to the concepts of ‘autobiographical pact’ (introduced by Philippe Lejeune), and ‘autofiction’ (Serge Doubrovsky’s controversial invention, which was created in response to Lejeune’s theory). Milica Janković’s modernist fictional works are approached from this specific postmodern perspective, which enables comprehension and interpretation of their autofictional aspects.

Keywords:

autobiography, autofiction, fiction, reality, Milica Janković

Full text in Serbian only

Владимир Ђурић
Филозофски факултет
Универзитет у Нишу
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.11
УДК: 821.163.41.09-3 Јанковић М.
82.0-94

Оригинални научни чланак

Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић1

У раду се анализирају прозна остварења Милице Јанковић из перспективе постмодерне теоријске мисли о аутобиографији и аутофикцији. Циљ нам је да покажемо да су текстови Милице Јанковић, који су настали у периоду између два светска рата, „читљиви“ и у наведеном постмодерном кључу, то јест да је у њеној прози (а свакако и у нашој актуелној читалачкој рецепцији) већ латентно присутна аутофикција на граници између аутобиографског и романескног.

Кључне речи:

аутобиографија, аутофикција, фикција, стварност, Милица Јанковић

Back to the top of the page