Navigation

Jovana REBA
High School of Sremski Karlovci

10.18485/KNJIZ.2015.1.5
UDC: 821.163.41.09-32 Јовановић Д.
355.01-055.2(497.11)"1915"

Original scientific article

Draga Jovanović, Martyrs and Sinners (1937) – A Collection of Short Stories on WWI

In the historical, social, political, and artistic documents from WWI, the nameless character of a woman looms over the horrific events, suffering, disease and death like a shadow. In order to define Her contours and reconstruct Her story I have studied the work of women artists who inscribed the experience of the Great War into the literary level. The central place of this women’s archive was given to Draga Jovanović’s short story collection Martyrs and Sinners. Draga Jovanović (1885-1975) was a Serbian writer who graduated from the University of Geneva in 1911. There she won the first prize for the psychodramatic poem “A Night in Venice” (1909). In the first half of the 20th century Jovanović published two novels, No name (1931) and The Case of Vera (1963), two short stories collections Martyrs and Sinners (1937) and Mosaic of Reality and Dreams (1965), a short story “Mother” (1961), a collection of poems Midsummer Night’s Dream (1933) and a play “Autumn Night – Winter Night” (1966). In her works she addressed the problem of motherhood, illegitimate pregnancy in a traditional society, love, disease, and death. In the short story collection Martyrs and Sinners, the once popular and now forgotten writer Draga Jovanović set the framework for describing the female war space in Serbia in 1915, shedding light on life from diferent angles of martyrs and sinners, faced with the horrors of poverty, slavery, famine, and death. The analysis will show that we are faced with a precious artistic testimony of the female side of war, rich in aesthetic value and worthy of entering the literary canon

Keywords:

World War I, war prose, Draga Jovanovic, a collection of stories Martyrs and sinners, women's role in the war

Full text in Serbian only

Јована Реба
Карловачка гимназија
Сремски Карловци

10.18485/KNJIZ.2015.1.5
УДК: 821.163.41.09-32 Јовановић Д.
355.01-055.2(497.11)"1915"

Оригинални научни чланак

Први светски рат у делу заборављене књижевнице Драге Јовановић

У историјским, друштвено-политичким и уметничким документима из Првог светског рата, безимени лик жене се, попут сенке, надвија над стравичне догађаје и голготу, над болест и смрт. У жељи да дефинишемо Њене контуре и реконструишемо Њену причу – проучавали смо стваралаштво уметница које су искуство Првог светског рата транспоновале на литерарну раван. Једно од кључних места ове женске архиве заузима збирка прича Мученице и грешнице Драге Јовановић (1885‒1975) – српске књижевнице која је дипломирала књижевност на универзитету у Женеви 1911. године, где је и освојила прву награду за психолошко-драмску поему Ноћ у Венецији (1909). У првој половини 20. века објавила је романе Без имена (1929), Верин случај (1963), збирку приповедака Мученице и грешнице (1937), Мозаик стварности и снова (1965), приповетку „Мајка“ (1961), збирку поема Сан летње ноћи (1933) и драму Јесења ноћ – зимска ноћ (1966). У својим делима је истраживала проблематику материнства, ванбрачне трудноће у традиционалном друштву, љубави, болести и смрти. У збирци приповедака Мученице и грешнице, некада популарна, а данас потпуно заборављена књижевница Драга Јовановић поставила је оквире женског ратног простора у Србији 1915. године, осветљавајући живот из различитих углова „мученица“ и „грешница“, принуђених да се ухвате у коштац са ужасима сиромаштва, робовања, глади и смрти. Анализа ће показати да је пред нама релевантно уметничко сведочанство о женском полу рата, које носи субверзивну и узнемирујућу поруку о смислу жртвовања. Дело се намеће својим естетским вредностима, те заслужује поновно објављивање, академску пажњу и нова научна истраживања.

Кључне речи:

Први светски рат, ратна проза, Драга Јовановић, збирка Мученице и грешнице, женска улога у рату

Back to the top of the page