Navigation

Izabela Beljić
izabela@fil.bg.ac.rs
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

UDC: 821.134.2.09 Аренал К.
141.72(460)"18"

Original scientific article

Concepcion Arenal’s Feminist, Social and Criminal Justice Ideology: a Contribution to Textual Analysis

The article analyses the literary legacy of Concepcion Arenal, one of the first feminists in Spain. Working in diverse areas, this activist and reformer made an immeasurable contribution to the struggle for a free and just society during the second half of the 19th century. The first section of the paper provides an insight into her achievements in humanitarian, criminal, and international law, as well as the prison reform, while the second part contrasts the author’s engagement in resolving the social issues of the era, the struggle for human rights, especially labour and women’s rights. Special attention is paid to Concepcion Arenal’s endeavours in the field of female emancipation in Spain, entailing primarily the right to education and work. On the selected literary corpus, which consists of her most important feminist studies: A Woman of the Future and Women’s Education, the most important postulates of early feminism in Spain are analysed through a descriptive review of the content of the texts. The importance of the Spanish author’s literary thought at that moment and its influence on the future generations of Spanish feminists are also re-examined.

Keywords:

Concepción Arenal, Early Feminism in Spain, Human Rights, Women’s Right to Education, Women’s Labour Rights.

Изабела Бељић
izabela@fil.bg.ac.rs
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

УДК: 821.134.2.09 Аренал К.
141.72(460)"18"

Оригинални научни чланак

Феминистички, друштвени и кривичноправни идеаријум Консепсјон Аренал: прилог текстуалној анализи

У чланку се анализира књижевна заоставштина Консепсјон Аренал, једне од првих феминисткиња у Шпанији. Делујући у разним областима, ова активисткиња и реформаторка дала је немерљив допринос у борби за слободно и праведно друштво друге половине 19. века. Први део рада пружа увид у њена постигнућа на пољу хуманитарног, кривичног и међународног права, те реформе казненог система, док се у другом критички сагледава ауторкино ангажовање у решавању друштвених питања епохе, борби за људска, нарочито радничка и женска права. Посебна пажња посвећена је деловању Консепсјон Аренал на плану еманципације жена у Шпанији која пре свега подразумева право на образовање и запослење. На изабраном књижевном корпусу, који чине њене најзначајније феминистичке студије – Жена будућности и Школовање жена – кроз дескриптивни осврт на садржину текстова анализирају се најважнији постулати раног феминизма у Шпанији и преиспитује важност књижевне мисли шпанске ауторке у актуелном тренутку, те утицај на будуће генерације шпанских феминисткиња.

Кључне речи:

Консепсјон Аренал, рани феминизам у Шпанији, људска права, право жена на образовање, радна права жена

Back to the top of the page