Navigation

Dara Šljukić
Central European University
Budapest
PDF

UDC: 821.09-93
821.09-94

Original scientific article

Women’s History in Collective Biographies of Women Worthies: Reconstruction of Women’s Portrait Genre

This paper analyzes the contemporary trend of publishing books about exceptional women, written in the field of children’s literature. In the paper, the given trend is put into two contexts: the first context is that of collective biographies of women worthies, with a tradition that goes back to the antiquity, whereas the other one is determined by the genre of women’s portrait. Relying on theoretical works about both genres, the paper shows the ways in which contemporary books about exceptional women are part of the writing of women’s history, and of the construction of women’s identity. The other goal of this analysis is to show the complexity of the supposedly naively conceptualized books, through pointing out the narrative strategies and visual potential being used in the construction of identity.

Keywords:

collective biographies, women’s history, women’s portrait, women worthies, exceptional women

Дара Шљукић
Централноевропски универзитет
Будимпешта
PDF

УДК: 821.09-93
821.09-94

Оригинални научни чланак

Женска историја у колективним биографијама знаменитих жена: обнова жанра женског портрета

Овај рад се бави једним релативно савременим трендом. Реч је о књигама о изузетним женама, насталим у пољу дечје литературе. За рад су важна два контекста: први контекст чине колективне биографије знаменитих жена, те традиција таквих биографија која има корене још у антици, док је други контекст одређен жанром женског портрета. Ослањајући се на теоријске радове о оба жанра, у овом раду се анализира на који начин најновије књиге о изузетним женама учествују у писању женске историје, као и у конструкцији женског идентитета. Поред тога, циљ анализе јесте да укаже на комплексност наизглед једноставно конципираних књига, кроз истицање различитих наративних поступака и визуелних потенцијала коришћених у изградњи идентитета.

Кључне речи:

колективне биографије, женска историја, женски портрет, women worthies, знамените жене

Back to the top of the page