Navigation

Minja Bujaković
Central European University
Budapest
PDF

UDC: 821.161.1.09 Колонтај А. М.
82.09:141.72

Original scientific article

“Together, well-organized, we are indomitable!”: Alexandra Kollontai and “the new woman”

This paper presents the main segments of Alexandra Kollontai’s opus – her texts from periodicals, as well as her theoretical and fictional works. The paper is centered on her theory of “the new woman” and free love. It analyzes this author’s attitudes to relations between the sexes and the new morality, and the reactions that these attitudes of hers provoked. It particularly delves into her influence on the formation of a new female identity through periodical press. It provides an overview of the articles written by A. Kollontai and published in the following Soviet magazines – Работница, Коммунистка, Молодая гвардия, and Правда. Apart from that, the paper also points to the reception of her ideas in the Balkans, specifically in the magazine The Women's Movement. The last part of the paper deals with the literary works of A. Kollontai.

Keywords:

Alexandra Kollontai, “the new woman”, Russian women’s periodicals, Marxist feminism, The Women’s Movement, Soviet Russia

Миња Бујаковић
Централноевропски универзитет
Будимпешта
PDF

УДК: 821.161.1.09 Колонтај А. М.
82.09:141.72

Оригинални научни чланак

„Заједно, организоване, ми смо несаломиве!“: Александра Колонтај и „нова жена“

У овом раду приказани су главни сегменти стваралаштва Александре Колонтај: теоријски и прозни текстови, као и њени текстови у периодици. У фокусу рада налази се њена теорија о „новој жени“ и слободној љубави. Анализирају се ставови ауторке о односима између полова и новом моралу, као и реакције које су ти ставови изазвали. Посебно се истражује њен утицај на стварање новог женског идентитета кроз женску периодичку штампу. Дат је преглед чланака А. Колонтај у совјетским часописима Работница, Коммунистка, Молодая гвардия и Правда. Поред тога, указује се на рецепцију њених идеја на нашим просторима, и то у часопису Женски покрет. Последњи део рада посвећен је књижевном стваралаштву А. Колонтај.

Кључне речи:

Александра Колонтај, „нова жена“, руска женска периодика, марксистички феминизам, Женски покрет, совјетска Русија

Back to the top of the page