Navigation

Lela Vujošević
University of Kragujevac
Kragujevac
PDF

UDC: 82:929 Богдановић К.
141.72(497.11)"18/19"

Original scientific article

Katarina Bogdanović – the Path of an Avant-garde Intellectual Woman (Part II)

In the second part of my text about the famous intellectual woman Katarina Bogdanović (1885–1969), I analyze her diary notes and other archive materials showing that she was constantly in search of her true self and the limits of her freedom, engaged in an incessant examination of the existing state of society and social relations, all the while opposing the hierarchical and unquestioningly proclaimed authority: the patriarchy, educational establishments, political institutions, and the institution of the church and marriage. As a critical observer of the world and her role in it since her early youth, Katarina Bogdanović actively participated in cultural and social life, but simultaneously she was also creating a parallel world, thus using the mission and privilege given to philosophers and writers to anticipate or predict particular social phenomena and influence youth education, the formation of youth worldview, and the development of political culture in their environments.

Keywords:

critical education, anarchism, feminism, politics, atheism

Лела Вујошевић
Универзитет у Крагујевцу
Крагујевац
PDF

УДК: 82:929 Богдановић К.
141.72(497.11)"18/19"

Оригинални научни чланак

Катарина Богдановић – пут авангардне интелектуалке (други део)

У другом делу текста о Катарини Богдановић (1885–1969) анализирају се њена дневничка сведочанства и друга архивска грађа. На основу тих извора може се закључити да је стално пропитивала постојеће друштвено стање и друштвене односе, залажући се против хијерархијског и по инерцији проглашеног ауторитета: патријархата, образовних институција, политичких институција, институције цркве и брака. Критички промишљајући свет око себе и своју улогу у њему, Катарина Богдановић била је активна учесница културног и друштвеног живота. Уједно је креирала паралелни свет и тако искористила мисију и привилегију филозофа/киња и књижевника/ца да својим делом антиципирају или наговесте неке друштвене појаве и да утичу на образовање младих и обликовање њиховог погледа на свет, као и на развој политичке културе у својој средини.

Кључне речи:

слободарско образовање, анархизам, феминизам, политика, атеизам

Back to the top of the page