Navigation

Ivana Dejanović
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

UDC: 821.163.41.09-992 Димитријевић Ј.

Original scientific article

Anti-Suffrage Movement and The Woman Patriot journal (1918–1932) in Jelena J. Dimitrijević's travelogue The New World or a Year in America

In thirty-six chapters of her travelogue The New World or a Year in America, Jelena J. Dimitrijević describes 20th-century America. Through her description of cities, festivities, daily life habits, and visits to universities, lectures and conferences, Jelena Dimitriijević enables us to follow the main area of her interest – women and their position. Apart from personal impressions and descriptions, in her travelogue, Jelena Dimitrijević also comments on periodical materials such as newspaper articles, pamphlets, and advertisements, and so provides an insight into the current social issues. The first part of this paper describes the socio-economic circumstances that women live in, while the other part focuses on the Anti-Suffrage Movement, and particularly on the antifeminist journalThe Woman Patriot (1918–1932) and its presence in the travelogue The New World or a Year in America. The last part deals with the social issues addressed by the articles published in The Woman Patriot.

Keywords:

The New World or a Year in America, Jelena J. Dimitrijević, Anti-Suffrage Movement, The Woman Patriot journal (1918–1932)

Ивана Дејановић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

УДК: 821.163.41.09-992 Димитријевић Ј.

Оригинални научни чланак

Антисифражетски покрет и часопис The Woman Patriot (1918–1932) у путопису Нови свет или У Америци годину дана Јелене Ј. Димитријевић[1]

У путопису Нови свет или У Америци годину дана Јелена Ј. Димитријевић у 36 поглавља описује Америку 20. века. Кроз описе градова, прослава, навика из свакодневног живота, али и посета универзитетима, предавањима и скуповима, прати се главна област интересовања Јелене Димитријевић – жене и њихов положај. Поред личних импресија и описа, Јелена Димитријевић у путопису коментарише периодичку грађу попут новинских чланака, памфлета и реклама и тако пружа увид у актуелне друштвене теме. Први део рада описује социо-економске прилике у којима жене живе, док се други део фокусира на антисифражетски покрет, а посебно на антифеминистички часопис The Woman Patriot (1918–1932) и његову заступљеност у путопису Нови свет или У Америци годину дана. Завршни део бави се друштвеним проблемима о којима се пише у чланцима који су излазили у The Woman Patriot.

Кључне речи:

Нови свет или У Америци годину дана, Јелена Ј. Димитријевић, антисифражетски покрет, часопис The Woman Patriot (1918–1932)

Back to the top of the page