Navigation

Vladimir Đurić
Facutly of Philosophy
University of Niš
PDF

UDC: 003.076 Димитријевић Ј.
821.163.41.09-992 Димитријевић Ј.

Original scientific article

Seven Seas and Three Oceans (Second Book): on the Decryption of Jelena J. Dimitrijević’s Manuscript

The article offers an insight into the process of decryption and the content of the second, unpublished travelogue Seven Seas and Three Oceans by the Serbian writer Jelena J. Dimitrijević. The first part of the article is dedicated to the challenges and difficulties during the process of decrypting the manuscript of Jelena Dimitrijević. Six researchers from the project team Knjiženstvo have been working on this process. The second part consists of an overview analysis of the decrypted text with an accent on the key moments of the poetics and aesthetics of Jelena Dimitrijević’s writing. The main purpose of this article is to show the team results in the interpretation of a forgotten manuscript. Finally, the goal is to continue the affirmation of the rich opus of this Serbian writer and a world traveller, who in the last couple of years became the focus of many researchers, as well as the general public.

Keywords:

decrypting, manuscript, reading, India, Jelena Dimitrijević

Владимир Ђурић
Универзитет у Нишу
Филозофски Факултет
PDF

УДК: 003.076 Димитријевић Ј.
821.163.41.09-992 Димитријевић Ј.

Оригинални научни чланак

Седам мора и три океана (друга књига): о декриптовању рукописа Јелене Ј. Димитријевић[1]

Рад даје увид у процес декриптовања и садржај друге, необјављене књиге путописа Седам мора и три океана српске списатељице Јелене Ј. Димитријевић. У првом делу су детаљно и систематски изложене етапе, изазови и тешкоће у декриптовању рукописа Јелене Димитријевић на коме је радило шест истраживача са пројекта Књиженство. У другом делу дата је прегледна анализа декриптованог текста с освртом на кључна места поетике и естетике Јелене Димитријевић. У првом плану, намера је да се покажу интерпретативни резултати тог тимског рада на једном заборављеном рукопису. Најзад, крајњи циљ рада је да се настави афирмација богатог књижевног опуса те српске књижевнице и светске путнице која последњих година завређује све више пажње како уже стручне тако и шире читалачке публике.

Кључне речи:

декриптовање, рукопис, читање, Индија, Јелена Димитријевић

Back to the top of the page