Navigation

Lela Vujošević
University of Kragujevac
Kragujevac
PDF

141.72(497.11)"18/19"
82:929 Богдановић К.

Original scientific article

Katarina Bogdanović – The Life Path of an Avant-Garde Intellectual

Katarina Bogdanović (1885-1969) was a philosopher, educator, writer, literary critic, literary historian, and the first woman in Serbia who, along with Paulina Lebl-Albala, wrote a high school textbook. She is one of the most important women in the history of Kragujevac, as well as one of the most prominent intellectuals at a time when few women found the courage and strength for intellectual growth and social activism through public action and involvement in the movements that represented resistance to violence and discrimination against women. This paper is written from the perspective of women’s historiography, using primary and secondary historiographical methods. It analyzes Katarina Bogdanović’s life path, from a social outsider (from the perspective of gender and her belonging to the lower social class) to someone at the top of the professional pyramid (she was one of the two first women principals of secondary schools in Serbia). Katarina Bogdanović emphasized freedom of choice as the main parameter of success.

Keywords:

Katarina Bogdanović, woman historiography, feminism

Full text in Serbian only

Лела Вујошевић
Универзитет у Крагујевцу
Крагујевац
PDF

141.72(497.11)"18/19"
82:929 Богдановић К.

Оригинални научни чланак

Катарина Богдановић – пут авангардне интелектуалке

Катарина Богдановић (1885-1969) била је филозофкиња, педагошкиња, књижевница, књижевна критичарка, историчарка књижевности, те међу првим женама, заједно са Паулином Лебл-Албалом, које су написале средњошколски уџбеник у Србији. Спада у ред најзначајнијих жена у историји Крагујевца и најистакнутијих интелектуалки у време када је мало која жена смогла храбрости и снаге за интелектуално успињање и друштвени активизам. Овај текст написан је из перспективе женске историографије, те се у њему користе примарни и секундарни историографски извори. Анализиран је животни пут Катарине Богдановић, од друштвене аутсајдерке (с позиције рода и припадности нижем друштвеном слоју), до врха професионалне пирамиде (била је једна од две прве директорке средњих школа у Србији). Као параметар успеха, Катарина Богдановић је у први план истицала могућност слободе избора.

Кључне речи:

Катарина Богдановић, женска историографија, феминизам

Back to the top of the page