Navigation

Marija BULATOVIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade

10.18485/KNJIZ.2015.1.18
UDC: 821.133.1.09-31 Сиксу Е.
821.133.1.09-4 Сиксу Е.

Original scientific article

Milk-writing as l’écriture de soi in Reveries of the Wild Woman by Hélène Cixous

Starting from the idea of language, French post-structuralist feminism separates itself as a specific current in contemporary literary theory during the seventies. This paper aims to present the key theoretical ideas of the French post-structuralist theoretician, Hélène Cixous, given in the essay The Laugh of the Medusa (1975), but also to make an intertextual liaison with her short autobiographical novel Reveries of the Wild Woman: Primal Scenes (2000). We read the novel as an autopoietic system closely intertwined with the critical thought of the author.

Keywords:

Hélène Cixous, Medusa, mother, women's writing, autobiography

Марија Булатовић 
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

10.18485/KNJIZ.2015.1.18
УДК: 821.133.1.09-31 Сиксу Е.
821.133.1.09-4 Сиксу Е.

Оригинални научни чланак

Писање млеком као l’écriture de soi у Сањаријама дивље жене Елен Сиксу

Полазећи од идеје језика, француски постструктуралистички феминизам одвојио се седамдесетих година прошлог века као посебна струја у савременој књижевној теорији. Овај рад има циљ да представи кључне теоријске поставке француске постструктуралисткиње, Елен Сиксу, изложене у есеју „Смех Медузе“ (1975), али и да их интертекстуално повеже са њеним аутобиографским кратким романом Сањарије дивље жене: првобитни призори (2000). Роман читамо као аутопоетско остварење у тесној спрези са критичким мишљењем ауторке.

Кључне речи:

Елен Сиксу, Медуза, мајка, женско писмо, аутобиографија

Back to the top of the page