Navigation

Ljubica ŠLJUKIĆ
Faculty of Organisational Sciences
University of Belgrade

10.18485/KNJIZ.2015.1.16
UDC: 821.163.41.09-31 Шалго Ј.

Original scientific article

„An Infinite Empire of Nonsense“: a reading of the chapter „The Original Sin of Nenad Mitrov“ in Judita Šalgo’s Journey to Birobidzhan

Bearing in mind that the analyses of Judita Šalgo’s novel Journey to Birobidzhan typically deal with the vision of a feminist utopia, this study centers on alternative artistic visions (neither male nor female). A less interpreted part of the novel – ”The Original sin of Nenad Mitrov” will be analyzed and show parallels between conclusions that Linda Hutcheon made on poetics of postmodernism and poetics of the novel (implicit and explicit). This paper views the striving for the indefinable and elusive land of Birobidzhan (given through the Jewish myth of homeland) as reinterpretation and destabilization of one of the most common literary motifs – the quest motif. The motif relates to the vision of poetics and art in the postmodern world of the novel that lacks paradigms or coherence.

Keywords:

Judita Šalgo, postmodernism, modernism, poet, metafiction, parody

Љубица Шљукић Туцаков 
Факултет организационих наука
Универзитет у Београду

10.18485/KNJIZ.2015.1.16
УДК: 821.163.41.09-31 Шалго Ј.

Оригинални научни чланак

„Безгранично царство бесмисла“: једно тумачење поглавља „Источни грех Ненада Митрова“ у роману Пут у Биробиџан

Имајући у виду досадашња изучавања романа Јудите Шалго, Пут у Биробиџан, која су се најчешће бавила визијом феминистичке утопије, ова студија је усредсређена на алтернативне уметничке визије (које нису ни женске ни мушке). Рад првенствено анализира до сада мање интерпретирани део романа – „Источни грех Ненада Митрова“– указујући на његов метафикционални карактер, као и на паралеле које се могу уочити између закључака које је Линда Хачн изнела о поетици постмодернизма и имплицитне и експлицитне поетике романа. Тежњу ка неодредивој и неухватљивој земљи Биробиџан (дату кроз јеврејски мит о заједничкој домовини) рад посматра у светлу реинтерпретације и дестабилизације једног од од најчешћих књижевних мотива (мотива потраге), те га доводи у везу са визијом поетике и уметности у постмодернистички схваћеном свету романа, лишеном парадигми и кохеренције.

Кључне речи:

Јудита Шалго, постмодернизам, модернизам, песник, метафикција, пародија

Back to the top of the page